Department of Practice of Medicine
 
Dr. Saptarshi Choudhury
B.H.M.S, M.D.(Hom) Professor
Address :

155, R.N. Guha Raod,
Kolkata - 700074

Phone : 9836080877
E-mail : drcsaptarshi@gmail.com