Department of Community Medicine
 
Dr. Samir Manna
B.H.M.S, M.D.(Hom) (H.O.D.) Professor
Address :

Vill & P.O : Domjur,
Howrah - 711409

Phone : 9433414722
E-mail : samirmannab4u@gmail.com